Informatie over The Feel Good Platform

Gebruiksvoorwaarden

THE FEEL GOOD PLATFORM

Algemene Voorwaarden per 1 januari 2020

Algemeen

1.1. The Feel Good Platform (hierna: TFGP) is een advertentieplatform waar o.m. professionals (hierna: opdrachtgevers) profielen kunnen plaatsen en waar gebruikers de profielen kunnen bekijken.

1.2. TFGP is geen partij bij de overeenkomst die tussen een bedrijf en een gebruiker tot stand komt. Opdrachtgevers en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
1.3. TFGP verricht haar diensten uitsluitend op basis van onderstaande voorwaarden.
 

Opdrachten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2.  Opdrachten dienen schriftelijk aan TFGP te worden verstrekt, of door TFGP te worden bevestigd. 
3.3. TFGP is bevoegd om bij de uitvoering van de opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Zij is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen 


Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1.  De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij opdrachtgever steeds tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
4.2. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van TFGP is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van TFGP leiden.
 

Verplichtingen van TFGP

5.1. TFGP zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.
 

Betaling

6.1. Alle facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te worden.
6.2. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd:
- een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum;
- alle kosten die  moet maken om haar vordering te incasseren; de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 150,= per factuur.
 

Tarieven

7.1. Alle tarieven zijn overeenkomstig de laatst uitgegeven tarievenlijst dan wel offerte en exclusief btw.
7.2. TFGP is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of de nog te verrichten diensten, van maximaal de helft van het totale factuurbedrag.
 

Inspanningsverbintenis

8.1. Voor alle diensten van TFGP geldt dat het een inspanningsverbintenis betreft, welke inhoudt dat TFGP voor deze opdrachten geen resultaat kan garanderen.
 

Aansprakelijkheid

9.1. TFGP is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.
9.2. De te vergoeden schade zal nooit meer bedragen dan de hoogte van het factuurbedrag. Op alle met TFGP gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechten van de plaats waar TFGP is gevestigd.